ÓÇãÇäå åÇی ÊÍÊ æÈ

 

(504) 602-4392      ÂÏÑÓ ÕÝÍå æÈ ÊáÝä åÇی ÓÇÎÊãÇä ÔãÇÑå 1 ÇÒ ÏÇÎá ãÑ˜Ò  /109.122.208.30/1.pdf   ÎÇÑÌ ãÑ˜Ò  

 

/192.168.3.11/2.htm      ÂÏÑÓ ÕÝÍå æÈ ÊáÝä åÇی ÓÇÎÊãÇä ÔãÇÑå 2 ÇÒ ÏÇÎá ãјÒ

/109.122.208.30/2.htm   ÎÇÑÌ ãÑ˜Ò  

 

/192.168.3.11/3.pdf      ÂÏÑÓ ÕÝÍå æÈ ÊáÝä åÇی ãÑ˜Ò ÂãæÒÔ ÇÒ ÏÇÎá ãјÒ

/109.122.208.30/416-859-7810   ÎÇÑÌ ãÑ˜Ò  

 

 

 

ÊáÝä åÇی ãÑ˜Ò ÔãÇÑå 1¡ 2   

æ ãÑ˜Ò ÂãæÒÔ

ÂÏÑÓ ÑÇåäãÇی ÓÇãÇäå ÐÎیÑå ÓÇÒی ÇØáÇÚÇÊ ÈÎÔ åÇ ÏÇÎá ãјҠ               192.168.3.2:/http

     ÎÇÑÌ ÇÑ ãјҠ        /109.122.208.18  

ÓÇãÇäå ÐÎیÑå ÓÇÒی ÇØáÇÚÇÊ

/109.122.208.30/APP         ÂÏÑÓ æÈ ÓÇیÊ ÎÇÑÌ ÇÒ ãјÒ

229-696-7036           ÏÇÎá ãјÒ

 ÈÇä˜ ÇØáÇÚÇÊی ŽæåÔی(ÇØáÇÚÇÊ Úáãی ãÍÞÞیä æ ØÑÍ åÇ æ...)

 

 

/109.122.208.30/Lib             ÂÏÑÓ æÈ ÓÇیÊ ÎÇÑÌ ÇÒ ãјÒ

330-600-9633               ÏÇÎá ãјÒ

 

 ÇØáÇÚÇÊ ˜ÊÇÈÎÇäå ÔÇãá äÔÑیÇÊ ÊÑæیÌی¡ ÒÇÑÔÇÊ äåÇíí¡  

ßÇÑäÇãå æ ÈÑäÇãå ßÇÑ¡ ÇíÇä äÇãå åÇ æ ÒÇÑÔÇÊ

 

/109.122.208.30/AMV          ÂÏÑÓ æÈ ÓÇیÊ ÎÇÑÌ ÇÒ ãјÒ

(856) 429-2681            ÏÇÎá ãјÒ

 

  ÇãæÇá ÊÍæیáی ˜ÇјäÇä

 

/109.122.208.29                  ÂÏÑÓ æÈ ÓÇیÊ ÎÇÑÌ ÇÒ ãјÒ

418-639-3931                   ÏÇÎá ãјÒ

 

 ÍÖæÑ æ ÛیÇÈ ˜ÇјäÇä

5408383955           ÂÏÑÓ æÈ ÓÇیÊ ÎÇÑÌ ÇÒ ãјҠ

/192.168.3.10             ÏÇÎá ãјÒ

˜ÇÑÊÇÈá ÇÊæãÇÓیæä ÇÏÇÑی

 

/77.104.98.76/Prproject/

 

ÓÇãÇäå ãÏیÑیÊ ØÑÍ åÇی ŽæåÔی- ÊåÑÇä

/sampat.areo.ir

ÓÇãÇäå äÙÇÑÊ æ ÇÑÒÔ یÇÈی ÇÑÊÞÇÁ