"Naszym klientom zapewniamy najwy¿sze standardy obs³ugi, a ka¿da realizacja traktowana jest indywidualnie"

O FIRMIE

Firma RDC System powsta³a w czerwcu 2006 roku. Od pocz±tku dzia³alno¶æ firmy by³a skoncentrowana wokó³ technicznego wsparcia instytucji finansowych w zakresie instalacji i przygotowania do instalacji urz±dzeñ bankowych, monta¿u bankomatów a tak¿e ich serwisu.
Do dnia dzisiejszego zrealizowali¶my oko³o tysi±ca adaptacji pomieszczeñ i posadowieñ urz±dzeñ bankowych m.in. dla PEKAO S.A., ING Bank ¦l±ski, SKOK, Banków Spó³dzielczych z Grupy BPS S.A. i Grupy SGB S.A.
Oprócz instalacji urz±dzeñ ¶wiadczymy us³ugi ich serwisu a tak¿e dostawy materia³ów eksploatacyjnych

OFERTA

Prace instalacyjne, modernizacyjne i serwisowe
Wykonujemy prace zwi±zane z serwisem i modernizacj± urz±dzeñ bankowych i bankomatów w zakresie: RDC SYSTEM
Dostosowanie placówek i monta¿ bankomatów a tak¿e innych urz±dzeñ bankowych.
Posiadamy bardzo bogate do¶wiadczenie w zakresie instalacji urz±dzeñ bankowych typu: bankomaty, wrzutnie nocne, multisejfy, sejfy.
Realizujemy projekt kompleksowo poprzez: RDC SYSTEM

Czê¶ci zamienne do bankomatów
Oferujemy pe³en zakres czê¶ci zamiennych do bankomatów wszystkich dostawców NCR, Wincor-Nixdorf, Diebold, inni, w konkurencyjnych cenach: RDC SYSTEM

Wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej
Posiadamy niezbêdne uprawnienia umo¿liwiaj±ce prace projektowe i instalacyjne w zakresie sieci energetycznych, teleinformatycznych i alarmowych. Wykonujemy prace kompleksowo od projektu po odbiór techniczny. Zapewniamy równie¿ dokumentacjê powykonawcz± i niezbêdne zezwolenia. RDC SYSTEM

Transport bankomatów i urz±dzeñ bankowych
Realizujemy przedsiêwziêcia zwi±zane z transportem, dostaw±, relokacj± urz±dzeñ bankowych: bankomaty, sejfy, wrzutnie, itp. Posiadamy specjalistyczny sprzêt i odpowiednio przeszkolony personel. RDC System

Dostawa materia³ów eksploatacyjnych do urz±dzeñ bankowych
Oferujemy materia³y eksploatacyjne przeznaczone do urz±dzeñ bankowych: papier do bankomatów, ta¶my barwi±ce i inne.
Oferujemy: RDC SYSTEM

Wykonanie prac budowalnych i wykoñczeniowych w placówkach bankowych
Oferujemy pe³en zakres prac maj±cy na celu budowê / przebudowê placówki bankowej w zakresie: RDC SYSTEM

ZAUFALI NAM

Bank Pekao S.A

Projekt dotyczy³ posadowienia 372 bankomatów.
Zakres prac obejmowa³:

Banki Spó³dzielcze
Grupa BPS S.A i Grupa SGB S.A.

Wykonanie posadowieñ oko³o 500 bankomatów w kilkudziesiêciu Bankach Spó³dzielczych w zakresie:

SKOK Stefczyka

Prace budowlane w zakresie dostosowania placówki do instalacji bankomatu (oko³o 150 placówek), obejmowa³y:

wspó³pracujemy

KONTAKT

RDC System


01-728 Warszawa, ul. Pow±zkowska 68/10
Regon: 140547135, NIP: 823 144 43 79
Telefon: +48 695 55 80 00
Email: 5085439875